Dissabte, 22 De Juliol De 2017
Carretera de Lleida, 21, Organyà - 25794
Telèfon: 973383007 Fax: 973383536

TOTES LES NOTICIES

05/07/2017

EDICTE de 26 de juny de 2017, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del projecte: AL-05037 “Millora general. Condicionament.Eixamp


Foto

Data de la convocatòria als interessats: 18 DE JUNY DE 2017, a l'Ajuntament d'Organyà.

EDICTE
de 26 de juny de 2017, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades d'expropiació per l'execució del projecte: AL-05037 Millora general. Condicionament.Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram Organyà-Montant de Tost, dels termes municipals de d'Organyà i de Fígols i Alinyà.


Atès que s'ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l'execució del projecte AL-05037 Millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram Organyà-Montant de Tost, dels termes municipals de d'Organyà i de Fígols i Alinyà, al DOGC número 7303, de 7 de febrer de 2017 i al diari El Punt Avui, de 7 de febrer de 2017, d'acord amb el que estableix l'article 17 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa en relació amb l'article 56 del seu reglament i portant implícita la declaració d'urgent ocupació en l'aprovació del projecte, segons el que determina l'article 19 del Decret legislatiu 2/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Carreteres, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha resolt, d'acord amb el que preveu l'article 52, Conseqüència 2, de la Llei esmentada, assenyalar el dia 18 de juliol de 2017 a Organyà i a Fígols i Alinyà per procedir a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació dels béns i els drets que s'expropien.

Aquest assenyalament s'ha de notificar als interessats convocats, que són els que consten a la relació exposada al tauler d'anuncis de l'Alcaldia corresponent. També es pot consultar aquest edicte seguint aquest enllaç https://seu.gencat.cat.

Han d'assistir a l'acte els titulars dels béns i els drets afectats,  personalment o representats per persona degudament autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l'últim rebut de la  contribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar, a compte seu, de perits i/o notari.

El lloc de reunió són les dependències de l'Ajuntament dOrganyà i de Fígols i Alinyà. Tot seguit els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per tal de redactar les actes.


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web